Blogg

Sida 2

Så ska en bra arbetsmiljö se ut

22 nov 2018

De flesta är ense om att arbetsmiljön är mycket viktig för att alla som arbetar på en arbetsplats ska trivas och kunna fortsätta arbeta. För företagets ledning och arbetsgivaren är det mycket viktigt att den personal som de har anställt kan prestera bra. Utan personal lever inte företaget vidare, och ingen vill ha en personal som inte kan prestera. Då är arbetsmiljön mycket viktig. Här tar vi upp alla spekter i arnetsmiljön och den är mist tvåfaldig:

Den fysiska arbetsmiljön

När det kommer till den fysiska arbetsmiljön är det viktigt att man som arbetstagare får tillräcklig belysning. Platsen som man ska arbeta på ska vara säker på alla sätt. Särskilt är detta viktig när det kommer till arbeten med hög risk. Byggjobbare som ofta arbetar på höga höjder, ska få antingen byggarbetsställning som är säker så att de kan röra sig på ett säkert sätt. Lägga sina arbetsredskap på ställningen på ett säkert sätt.

Sitter man på ett kontor måste skrivbord och skrivbordsstol vara ergonomiskt utformade så att man inte skadar sig i det långa loppet. Skrivbordet bör vara höj- och sänkbart, så att man kan variera sin arbetsställning. Stolen ska ge tillräckligt stöd för ryggen och asxlarna. De flesta har datorer på sina kontor och datorn måste vara på sådant sätt att det inte belastar kroppen på felaktigt sätt.

Den psykiska arbetsmiljön

Den psykiska miljön är minst lika viktig som den fysiska. Den som är arbetstagare ska känna att det är en trivsel på jobbet. Om man presterar bra, ska arbetatagaren känna att det uppmärksammas. Att arbetsgivaren tycker det är viktigt att alla anställda trivs och har en omgivning som är uppmuntrande och stöttande. Är det på det motsatta sättet; att arbetstagaren är osynlig, inte uppmuntras och inte blir stöttad i sitt arbete, skapar det vantrivsel.

Vidare är det viktigt att den som är anställd känner sig delaktig i arbetet och får vara med och bestämma över sina arbetsuppgifter. Det står i lagen om MBL, medbstämmandelagen; att den som är anställd ska kunna vara med och bestämma över sin arbetsmiljö, sina arbetsuppgifter och vara delaktig i det dagliga arbetet.

Är man arbetsgivare, kan det vara svårt att ta till sig det som lagen säger. Ska man läsa lagen kan det upplevas som krångligt att sätta sig in i vad lagen säger. Då kan det vara bättre att få gå en utbildning av personer som har satt sig in i vad lagen säger och utbilda andra i det. Läs mer här om hur du kan gå en arbetsmljöutbildning på: http://gmsgroup.se.

Så kan man få företaget kännas som ett enda

5 nov 2018

Det är verkligen många företag som väljer av en eller annan anledning att gå ihop. Många företag som ser en väldigt stor konkurrens ser som sin enda möjlighet att överleva om de likt mulitnationella bolag, har en stor ägare i ryggen Så har det gått för flera företag som har lverelvt i Sverige. Många av de bolag som startade som lokala bruk, i många orter runt om i Sverige, började som bruk; ofta i närheten av ett lokalt vattenfall, där man kunde hämta energin från. Genom att utnyttja den energi som man kunde få från vattenfallet, kunde man hämta metaller ur gruvor, eller mala sitt mjöl, gräva efter värdefullt grus, kalk, eller vad man nu hittade i marken. Det är bland annat det som har byggt välfärden i Sverige; de jordresurser som har funnits.

Många små bruk har ingått i samma företagskonglomerat

Under 1990-talet köptes många av dess upp av stora konglomerat, med en rik saudier som ensam ägare. Här tänker vi till exempel på MIDROC, som köpte upp flera bruk som inte har sett någon annan utväg än att köpas upp för att ingå i MIDROCs konglomerat av företag och som gick samman i mer eller mindre stora fusioner. För alla de bruken innebar konglomeratet att de fick en stor finansiär i ryggen, som bestämde antingen att man kunde fortsätta sin verksamhet, som förut, om man var lönsam, vill säga. Eller så lades verksamheten ner, om den inte var lönsam för konglomeratet. För många små företag som gick ihop till ett och samma, innebar det en klar omställning. Ibland försvann vissa bolag, ibland gick de samman och bildade tillsammans ett och samma företag. För personalen innebar det ofta stora omställningar. Ny ägare, ny VD och ny styrelse kunder innebära stora förändringar.

Metoder för att komma över förändringarna

1. Medbestämmande så långt det går

Att få till ett så stort medbestämmande som det bara går är mycekt viktigt för att få med sig personalen på tåget. Dessutom har det stöd i lagen, kallat MBL; lagen om medbestämmande. Det är viktigt att den som ska arbeta med de specifika arbetsuppgifterna ska ha så långt det går inflytande över det som hon eller han ska arbeta med.

2. Information till alla berörda

På samma sätt ska den som arbetar få så mycket information som det bara är möjligt över det som pågår i företaget. Den som vet vad som händer, känner sig mer delaktig i alla förändringar som händer när man går samman i ett konglomerat eller i en fusion.

3. Sociala aktiviteter

Förutom medbestämmande och information, kan man som företagsledning satsa på sociala aktiviteter; man kan fika tillsammans, man kan ordna företagsfester, kick-offer och liknande. På det sättet kan man forma personalen att känna att de är ett och samma företag, i stället för två olika. Då kan man till exempel ordna med femkamp i Stockholm

Vilka krav kan man ställa på en företrädare?

10 okt 2018

Om man undrar vad ett förträdaransvar en företrädare har, kanske man ska börja med att reda ut vad en företrädare är för något och vilken roll en sådan har för ett företag. Många företagare ser ett klart behov av att anlita en jurist som kan företräda sitt företag. Det är många juridiska delar som kan vara svåra för en företagare att klara av på egen hand. Man kanske är duktig på just den delen som man gör, men är inte lika duktig på ekonomi och det juridiska ansvar man faktiskt har som företagare. Då är det bäst att anlita en jurist som kan sköta den delen.

En företrädare tar ansvar för företagets ekonomi

En företrädare kan antingen vara någon som "tillhör" företaget, alltså till exempel en VD, en styrelsemedlem eller någon annan med ansvarsuppgifter i ett bolag, men en företrädare kan också vara en jurist som företaget anlitar och ska då företräda bolaget i alla sammanhang som företaget kan hamna i. Skulle företaget råka ut för att inte ha betalat in skatter i tid, eller ha  gjort sig skyldig till något annat misstag, kan företaget företrädas av en jurist som försvarar företaget ifall företaget skulle blir stämt och beskyllt för att nonchalera och strunta i att betala in sina skatter och arbetgivaravagifter, eller hamna i någon ekonomisk knipa. Är det så att man har en ekonomisk tvist bör man få en ärlig chans att försvara sig. Det är i korthet vad en juridisk företrädare gör för ett företag. En juridisk företrädare tar ansvar för företagets skulder och kan motivera varför företaget inte ska försättas i konkurs.

En juridisk företrädare är tryggt för företaget

Har man som företag en juridisk företrädare kan det kännas tryggt om något skulle hända. Som företagare är det viktigt att vara beredd på det mesta. Särskilt om det händer många omvälvande saker i ett företag. Ett företag som har problem med det som händer och kanske inte riktigt har kontroll över flödet av inkomster och utgifter. Är det så att man inte har kontrollen över det som sker kan man missa att betala erforderliga skatteskulder, eller råka ut för en riktig skattesmäll. Det kan bli ett svårt slag för företaget och försätta det i en penningknipa, om man kanske har gjort av med pengarna innan man har betalat för alla sina utgifter. Då är det viktigt med en juridisk företrädare som tar ansvar för företagets skulder.

Private Banking – vad innebär det?

22 aug 2018

De flesta större banker erbjuder tjänsten Private Banking. En tjänst som enbart vänder sig till de mest förmögna kunderna. Det är en samlingstjänst som innebär extra mycket service och förmåner – men det kostar även lite extra.

Vad som krävs för att få ta del av private banking varierar mellan de olika bankerna. Oftast är ett av kraven att kunden ska ha en viss summa placerad hos banken. Ett exempel kan tas från en av storbankerna där kravet är 5 miljoner. Med så stora belopp kan det vara en trygghet att få hjälp med investeringar och hur kapitalet kan förvaltas på olika sätt. Man kan få tillgång till en rad olika specialister inom olika områden, skattejurister och investerare. Men det kan lika gärna handla om att få hjälp med hur en stiftelse kan skapas för att kapitalet ska användas på ett korrekt sätt i framtiden. Överlag handlar det alltså om att få hjälp med investering, placering och förvaltning.

En rad extra förmåner

Utöver att erbjuda kunskap och personlig service ingår en rad olika förmåner. Ett exempel är att man ofta kan få ett speciellt kreditkort. Ett kort som i grunden har samma funktioner som bankens övriga kreditkort men med betydligt fler rabatter och förmåner. Exempelvis är det vanligt att kortet ger tillgång till flygplanslounger och att man kan utnyttja concierge service dygnet runt.

Ett annat exempel är att vissa kort har avbokningsskydd, oavsett orsak. De flesta kreditkort har avbeställningsskydd men då enbart om personen skulle bli sjuk. I detta fall kan man boka av ändå vilket skapar en stor flexibilitet om man exempelvis reser mycket inom tjänsten.

Starta stiftelse

Det blir allt vanligare att rika personer väljer att starta en stiftelse. Därmed kan de vara säkra på att kapitalet förvaltas på önskat sätt även när man inte längre kan förvalta dem själv. Det kan exempelvis vara en stiftelse som ger stipendier eller på annat sätt hjälper personer i samhället. Då många efterfrågat hjälp med att starta stiftelse har många banker som erbjuder private banking även valt att möta upp detta behov genom att erbjuda hjälpen.

Investera – Finansiera – Vardagsekonomi

Många tänker enbart på förvaltning och investeringar när de hör private banking. Men det är snarare en helhet över hela privatekonomin. De som har denna tjänst kontaktar sin bank när de vill hitta finansiering, investera, välja försäkring osv. En komplett hjälp oavsett vilka privatekonomiska frågor som dyker upp i vardagen. Det kan mycket väl vara denna breda hjälp som gör att många väljer att ha private banking. Ofta kan det även handla om skattefrågor, arvsfrågor m.m.

På sidan http://www.privatebankings.se/ kan du läsa mer om detta ämne.

 

Varför man ska flytta in i nya lokaler vid fusioner

16 aug 2018

Att ingå i en fusion med ett annat företag innebär stora förändringar. Många i företaget kan bli oroliga över den förändring som företaget kommer att genomgå i och med en fusion. Ska en fusion bli lycksam, bör man genomföra förändringar, så att båda företagen känner rättvisa i de delar som de förändrar för sina anställda. Det pågår många och långa förhandlingar innan en fusion är helt genomförbar. Var ska man finnas? Var ska huvudkontoret ligga? Vem ska leda företaget? Vad ska man heta? Hur gör man med alla de anstäldla som ingår i de bägge olika företagen, har man dessutom dotterföretag på andra ställen är det så många fler anställda att ta hänsyn till.

1. Flytta in i gemensamma lokaler

Det mest rättvisa kan vara att faktiskt flytta in i helt nya lokaler när man gör en fusion. På så sätt kan ingen anklaga det andra företaget att dra mer nytta av fusionen än det andra. Då kan anställda känna att alla gör lika stora uppoffringar och ingen behöver känna sig förfördelad. Får man alla att flytta in i nya lokaler får man mer balans på personalen. Alla är lika nya, med flytt till lokal som är lika bekant, eller lika obekant för alla, är det ingen som får fördelar, eller nackdelar. Alla får samma grundförutsättningar.

2. Bestäm varannan medlem i företagsledning 

På samma sätt är det när man bestämmer om vilka som ska ingå i företagsledningen. Ska båda företagen få samma och lika inflytande över verksamheterna måste de anställda märka att de har lika mycket inflytande i verksamhet som tidigare. Om man tar in varannan från de olika företagen får man ingen obalans i styrelsen och båda företagen får samma påverkansmöjlighter.

3. Bestäm gemensamma regler för alla

Om verksamheterna ska kännas rättvisa, bör samma sak gälla för alla de olika företagen som ingår i fusion med varandra. Blir det orättvisa någonstans, kan det rubba balansen. Rättvisa och balans är mycket viktiga fundament i ett företags verksamhet, det handlar ju om människor. Människor vill ha balans ch rättvisa för att de ska kunna fortsätta fungera. Får man personalen att fungera får man även företag som fungerar. Här gäller det att använda sig av psykolgiska knep för att få en lönsam verksamhet.

Anlita hjälp att få rätta lokaler i fusionen

Det bästa är att anliga professionell hjälp när det kommer till att hitta rätta kontor för fusionen. Mäklare är bland de bästa som känner till vilka lokaler som är till salu och som kan hjälpa företagen hitta rätt kontor. Läs mer här om hur en mäklarbyrå kan hjälpa till att hitta lediga kontor i Göteborg.

Inomhusluften viktigast på kontor

9 aug 2018

Det är under de heta dagarna som vi har haft i sommar, som kvaliteten på arbetsmiljön sätts på prov. Människor har ju arbetat trots värmen och svårast har de haft det som har arbetat utomhus. Då gäller det att arbeta i korta pass och sedan uppsöka skugga, dricka mycket och se till att de inte blev för varma, och drabbas av värmeslag. De som arbetar inomhus, på kontor, sitter visserligen i skugga, men inomhusluften kan bli för varm ändå. Då är det viktigt med att kunna kyla ner luften, kanske med en air-condition. I varma länder är det air-condition som räddar dem som arbetar så att de kan fortsätta med det.

FTX-ventiler året runt

På arbetsplatserna är det viktigt med inomhusluften. För att vi ska kunna arbeta och fungera, behöver man syrerik luft. Samtidigt vill vi inte uppmuntra till stora energikostnader, till air-condition, även om de inte drar så mycket el. Här tänker vi på att både skydda kontoret, eller arbetsplatsen mot solens hetta, och utrusta kontoret med ventiler som både ser till att få in mycket syrerik luft, och ut den syrefattiga luften. Samtidigt bör inomhusluften vara varm på vintrarna och sval på somrarna. Det är då FTX-ventiler ser till att temperaturen inte är olika mellan inomhus- och utomhusluften.

Tecken på en bra arbetsmiljö

Här listar vi några tecken på att personalen har en bra arbetsmiljö:

  • Säng och vilorum – detta krävs för att personalen ska kunna lägga sig och vila vid behov.
  • Gröna växter – gröna växter ger en hemtrevlig miljö och ger dem som vistas där, ny och syrerik luft.
  • Syrerik inomhusluft – detta kan man inte mäta, men personalen känner själva när syret håller på att ta slut och de håller på att somna mitt på dagen.
  • Bra belysning – detta är mycket viktigt för alla i personalen. Det gäller både belysning i taket och belysning på det egna skrivbordet.
  • Höj- och sänkbara skrivbord – det är viktigt att kunna sänka och höja skrivbordet då man arbetar vid det. Kan man variera sig är det lättare att motverka skador och förslitningsskador.
  • Riktiga skrivbordsstolar – det är mycket viktigt för personalen att ha riktiga ergonomiska stolar om man arbetar med ett skrivbordsarbete.

Anlita ett ventilationsföretag i Stockholm

Har man en dålig arbetsmiljö för sin personal bör man åtgärda den dåliga arbetsmiljön. Då kan byte av ventilationer vara en viktig åtgärd. Ska man fortsätta ha personal som är effektiva och gör ett bra jobb måste man som arbetsgivare se till att omständigheterna och förutsättningarna är det bästa.

Råd och stöd vid etablering utomlands

5 aug 2018

Är det så att ditt företag funerar på att etablera sig utomlands. Innan man fattar ett så viktigt beslut är et flera saker som man kanske bör tänka på inför ett sådant stort steg. Har man en produkt som man arbetar med och man känner att marknaden är mättad i Sverige, kan man mycket väl växa genom at vända sig till en marknad utomlands. För en del företag som har en relativt snäv nisch kan det vara enda sättet att växa genom att etablera sig i ett annat land.

Hålla sig med hemsida på landets språk

Hur gör man då för att lyckas komma in på en ny marknad i det nya landet? Här kan man ta olika mått och steg. Det vanligaste är att man via den egna hemsidan, som man översätter till, till exempel engelska, finska, norska, danksa eller något annat språk, når nya kunder. Det är enklast för det egna företaget då man inte behöver göra särskilt mycket, det kostar sällan mer än vad det kostar att ha en hemsida och kostnader för översättningen av hemsidans text och produktinformation. Då är själva översättningen det viktigaste. För bästa resultat är det bra om man väljer en professionell översättningsbyrå med experter i det språk som man de ska översätta till. Läs mer här om en sådan översättningsbyrå som kan hjälpa till med de viktiga översättningarna.

Filial

Vill man ta steget till för att etablera sig och vill växa som företag är att öppna en filial i det landet. Det vanligaste är att man låter någon som är anställd öppna en filial. Då får man någon som redan är insatt i företaget som kan företaget och är duktig på att representera det och kanske rekryterar fler anställda på plats. Alternativt att man rerkyterar någon helt ny som öppnar en filial.

Företagsköp

Ett annat sätt att växa är att köpa upp något företag som redan är etablerad på markanden i det nya landet. De flesta sätt att växa via företgslköp är att köpa upp ett föetag som reda nahr en egen kundkrets i det nya landet, som har en personal som redan är kuniga inom den makrnaden och kan produkterna och man kan då ta över kundkretsen och det etablerade sättet. att jobba i det landet. För det företag som blir uppköpt är det kanske välkommet med nytt kapital, och de flesta etableringar utomlands bruakr vara lyckade om man väljer att väsa p ådetta sätt.

Exportrådet eller Business Sweden

I alla dessa fall, kan man alltid rådfråga de experter inom etableringar utomlands som finns att tillgå i Sverige genom att få gott stöd av till exempel det som för ut hette Exportrådet, men oms gick samman med Invest Sweden och blev Business Sweden. Där kan man ge stöd och råd för de företag som vill etablera sig utomlands. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och represtenteras av Utrikesdepartemntet oh Sveriges Allmänna utrikeshandelsförening, har flera 100 medarbetare, de flesta på plats utomlands. Det de kan göra är att öppna dörrar för företagen utomlands. De har ofta kontakterna och kan ge dig en seriösa kontakter som är nödvändiga för att vinna mark i det nya landet. Lyckat till!

Kan arbetsmiljöutbildning rädda företag från konkurs?

12 jul 2018

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att de anställda ska trivas och i slutändan för att företaget ska kunna utvecklas. Det är arbetsplatsen som lägger grunden till att produktiviteten kan höjas från första början. Vikten av arbetsmiljön är mycket hög, och skulle potentiellt till och med kunna rädda ett företag från konkurs. Givetvis beror det dock på vad anledningen till motgångarna är. 

Det finns visserligen väldigt mycket man kan göra för att just höja produktiviteten, men om arbetsmiljön är bristfällig, finns risken att dessa åtgärder är verkningslösa. Märker man att inget fungerar, kan det vara arbetsplatsen man behöver jobba med för att undvika en konkurs. Det är helt enkelt det som bör komma först och ligga som grund. 

Kan göra andra åtgärder mer verkningsfulla

Oavsett hur bra affärsidé företaget har haft från början, kan en dålig arbetsmiljö ställa till det. Det finns givetvis en uppsjö av olika anledningar som så småningom skulle kunna leda till en konkurs. En av dem är att tappa kompetenta medarbetare och få svårigheter att rekrytera nya. 

De mest kompetenta kommer alltid att ha störst möjligheter att gå till en annan arbetsplats. Är man i en väldigt konkurrensutsatt bransch kan givetvis en sämre arbetsplats indirekt leda till en konkurs, om det vill sig illa.  

Ett kraftfullt verktyg för chefer och ledare

Då arbetsplatsen har en väldigt stor inverkan på hur de anställda trivs, är en arbetsmiljöutbildning ett mycket effektivt redskap för chefer och ledare. En utbildning kan till exempel bidra med att ge ledaren redskap att skapa en mer tydlig struktur. Det kan också vara något som ger samtliga anställda en klar bild över vad just de kan göra för att bidra till en bättre arbetsplats. Det man gör på arbetsplatsen påverkar som bekant inte bara en själv. 

Vad innehåller en arbetsmiljöutbildning?

Runt om i landet finns flertalet olika typer av arbetsmiljöutbildningar man kan gå. Vissa riktar sig direkt mot chefer, medan andra riktar sig mot samtliga medarbetare på ett företag. Det är inte heller ovanligt att man går i en arbetsmiljöutbildning som riktar sig mot en specifik bransch, inte minst om branschen som regel innehåller yrkesgrupper som jobbar med riskfyllda arbeten.

En arbetsmiljöutbildning som riktar sig mot chefer kan till exempel ta upp de ansvarsområden som chefer och ledare har. Det är oerhört viktigt att man känner till de bestämmelser, regler och lagar som finns kring detta. De som är anställda under chefen bör kunna lita på denne, och att ett bra ledarskap eftersträvas. 

En som riktar sig mot skyddsombud har ofta lite mer praktiska inslag. Som skyddsombud är det viktigt att man är väl insatt i hur praktiska arbetsuppgifter på företaget faktiskt går till. Det är bara på så vis som man på ett bra sätt kan representera sina medarbetare. Med en arbetsmiljöutbildning blir det enklare att förstås och utveckla sin roll som ett skyddsombud på en arbetsplats. 

De utbildningar som riktar sig mot specifika branscher, är ofta relevanta för yrkesgrupper som har lite mer fysiska jobb. Inte sällan är det olika grupper inom bygg- och anläggning som har störst nytta av dessa typer av utbildningar. Detta eftersom en del av arbetena är förenade med vissa risker. Här är det särskilt viktigt att man har ett bra säkerhetstänk och att man följer de regler och lagar som finns.

Läs mer om hur man kan undvika konkurs, eller vad som händer om man går i konkurs på: konkursen.nu.

Håll nere kostnaderna på solskydden

13 jun 2018

En markis kan kosta några hundra – eller över tio tusen. Detta trots att de är lika stora och fyller samma grundfunktion. Delvis beror det på märke och material men även på vilka tjänster som ingår i köpet samt vilka specialfunktioner som markiserna har. Genom att titta på dessa punkter kan man även hålla nere kostnaderna. 

Behöver du hjälp med montering? 

En fråga du först och främst behöver ställa dig är om du behöver hjälp med montage och vad det i så fall kostar. Du kan exempelvis köpa markiser från en E-butik eller ett varuhus och sedan montera dem själv. Det är det billigaste alternativet. 

Vill du däremot ha hjälp med montering är det bättre att köpa markiserna direkt från ett företag som säljer solskydd och även erbjuder montering. Självklart kan du köpa dem på ett ställe och sedan försöka boka montering av en snickare men att få en snickare att utföra så litet jobb är inte helt lätt. Dessutom brukar priset bli lägre om du köper markiser hos samma företag som sedan monterar dem. 

Det är inte ens säkert att dessa företag monterar markiser som köpts in från annan kanal än dem. Det kan låta snålt men det handlar i dessa fall om service och garanti. Om de monterar en markis av ett märke de inte känner igen finns risken att dessa går sönder (på grund av dålig kvalité) och därmed ställer kunden kravet att företaget ska ersätta detta. För att kunna ge garanti krävs det helt enkelt att företaget litar på de produkter som används. 

Tips: Kontakta flera lokala företag och jämför priser Det tar inte mer än någon minut att skicka in offertförfrågan till företag i närheten. Är du bosatt i Huddinge hittar du snabbt företagen via Google genom att söka efter ”Markiser” eller ”Montera markiser” och med tillägget ”Huddinge”. 

Detta kan självklart ske var än i Sverige man bor. Andra vägar att hitta företag är att söka på Hitta.se samt Rejta.se. I vissa fall kan man nämna så specifikt som Huddinge – i andra fall får sökning ske över hela Stockholm. 

Priset på markiserna kan skilja relativt mycket och dessutom kan montering och service skilja sig pris. Se därför på helhetskostnaden. Är markiserna billiga men monteringen dyr blir det kanske inte så billigt i längden. 

Behöver du motorstyrning?

Med motorstyrning menas inte bara att markiserna kan köras upp eller ner med hjälp av fjärrkontroll. Många av dagens lösningar innebär även att du kan styra markiserna via en app eller liknande. Därmed kan du se till att det är svalt hemma när du kommer hem  - även om du glömt att dra ner markisen när du lämnade hemmet. Detta kostar självklart mer än om man väljer markiser utan denna funktion. 

Vad innebär en LEI-kod?

13 maj 2018

På samma sätt som en privatperson måste verifiera sina transaktioner genom exempelvis sin mobila bank-id så måste även företag inom handel på värdepappersmarknaden göra detsamma. Företag som handlar med aktier, obligationer eller som använder finansiella verktyg som ETF, FX Forward, FX Swap eller liknande är bundna att följa ett regelverk kallat MiFIR/MiFID2 och som innebär att man måste registrera LEI för att kunna fortsätta inom sin gebit.

Detsamma gäller numera även för juridiska personer som handlar med finansiella instrument och för enskilda företag vars omsättning överstiger tre miljoner kronor/år. Det senare är en del av de utökade kraven som infördes den tredje januari år. Registrera LEi - vad är överhuvudtaget LEI till en början?

En LEI är en 20-siffrig alfanumerisk kod som identifierar ett företag. Den används en gång - och endast en gång - och av ett enda företag. varje lEI-kod är nämligen unik och går vare sig att kopiera eller att återvinna. Giltighetstiden är ett år. man kan registrera LEI via sin bank eller direkt hos någon av de webbtjänster som finns på nätet.

Det senare är lättare, men där är det viktigt att man först kontrollerar att företaget som erbjuder LEI-koder verkligen är godkända av organet LEI ROC. En annan sak som man kan kontrollera innan slutligen bestämmer sig för var man ska registrera LEI är priset. Det skiljer sig nämligen åt beroende på vart man vänder sig. Så stor skillnad är det inte - men man kan definitivt spara några kronor genom att undersöka detta närmare.

Vilka bryr sig om LEI?

En annan fråga som dyker upp är följande: Vem kan vara intresserad av olika företags affärer och varför måste man helt plötsligt registrera LEI för att få bedriva handel på den globala värdepappersmarknaden? Svaret är ganska givet. Det handlar om att man kan skapa en transaktionshistorik hos sin bank och därmed underlätta för myndigheter såsom exempelvis Finansinspektionen att granska, övervaka och - eventuellt - gripa in.

Det senare är den viktigaste delen med systemet då transparensen som skapas genom att företag måste registrera LEI i slutändan för någonting väldigt gott med sig: kan man gripa in och förhindra olagliga aktioner på värdepappersmarknaden så blir hela marknaden mer rättvis och där inget marknadsmissbruk får en chans att blomma- och breda ut sig.

Systemet är, kort och gott, både nödvändigt och starkt bidragande till att en schysst, global handel kan bedrivas. Det är till gagn för alla.

Mer information om LEI hittar du på https://sv.nordlei.org.

Då är det dags för att anlita tolkar

4 maj 2018

Många som har arbetat på bolag som har fusionerats, vet att det kan vara en lång process innan man har nått så långt att det är en hel, väl fungerande bolag. Det kan ta tid innan administrationen sitter som den ska, att ledarskapet har utkristalliserat sig och att de anställda har förstått hur deras egen roll ska vara och hur det är tänkt att företaget ska fungera. Då är det viktigt med kommunikation, så att inte personalen sviker företaget eller att det blir missförstånd. Här finns många fällor som man kan och bör undvika. Ju bättre kommunikation desto färre blir fällorna. Är det fusioner som har skett mellan olika länder, kanske man inte ens talar samma språk. Även på svenska, uppstår det lätt missförstånd. Särskilt om det är två företag med helt olika sätt att kommunicera på ska dessutom kommunikationen ske på ett språk som båda är dåliga på (engelska) bäddar det för riktiga missförstånd. Då kan man undvika att hela kommunikationen och produktionen brakar ihop genom att anlita trygga tolkar.

Ibland måste man få säga saker på sitt eget modersmål

Vissa saker är helt enkelt bättre att få säga på sitt eget språk; nyanser, andemeningar och att få säga direkt det man menar och inget annat. Då kan man anlita tolkar som underlättar kommunikationen. Politiker vet att det är a och o att man förstår varandra och förstår både det som sägs, men även det som inte sägs. Är man en mindre grupp som ska tala kan man anlita konsekutiv tolkning. Det innebär att till exempel vid ett tal, en föreläsning eller liknande, lyssnar först tolken på det som talaren säger och sedan översätter. Denna metod brukar man använda vid tolkningar som äger rum på affärsmöten och konferenser.

Gäller det tolkning av en större mängd information och det är en mycket stor grupp som ska lyssna på det som sägs, som till exempel de möten som äger rum i EU, brukar man använda sig av simultantolkning. Det innebär att de som lyssnar har egna hörlurar och någon tolkar direkt under tiden som den som talar. Det innebär för tolken att nästan samtidigt som den som talar uttalar orden översätter direkt vad den personen säger. Då är det inte så viktigt som vid avtalsförhandlingar att vartenda ord blir rätt, då handlar det ofta om en stor mängd information och kanske många olika personer som pratar, eller diskuterar. Då är man mer av en passiv åhörare av till exempel tal av olika personer, eller en diskussion eller debatt. 

Anlita en översättningsbyrå i Stockholm

Har man behov av fler sådana funktioner, än just tolkningar, kan man kolla in detta företag som har en bred palett av både översättningar, till exempel av hemsidor, appar, marknadsföringsbroschyrer. De flesta talar ju engelska i affärssammanhang, men vill man rikta sig direkt till en ny kundkrets kan man inte räkna med att de behärskar engelska, då är det bäst med marknadsföring och information direkt på det landets språk.

Rekrytera rätt personal på alla befattningar

20 apr 2018

När man fusionerar bolag är det viktigt att ta tillvara den personal som finns i båda bolag som slås ihop till ett. Båda bolagen har säkert personal som har jobbat ett tag på det gamla företaget och som säkert har erfarenhet som är värt att ta till vara.

Då gäller det att träffa många människor och läsa igenom deras arbetsuppgifter – för att veta vad det är de kan tillföra det fusionerade företaget. Dessutom kommer det nya fusionerade bolaget säkert att ha en hel del tjänster som behöver rekryteras till. Behöver man rekrytera personer till tjänster som har med företagets verksamhet att göra, bör man söka efter den firman som arbetar inom företagets bransch. Idag har det uppstått företag som arbetar inom vården, inom bygg, inom administration eller kontor, eller inom städning. Som rekryterare gäller det 

1. Att förstå företagets verksamhet  

2. Att förstå vad de olika tjänsterna arbetar med

3. Att förstå vad som krävs av den som ska arbeta på den posten

4. Att förstå vad personen som söker tjänsten har för kvalifikationer

Det är inte lätt, om man vänder på steken, och tänker så som den som söker tänker. De vill kanske gärna passa in i det som annonsen eftersöker, men vet sällan vad som egentligen krävs. Man känner inte till företaget och man gissar sig till vad som krävs av den som ska arbeta med jobbet. Även om man läser in dig på företaget, om det som de skriver om sig själva på hemsidan, kanske, så är det ändå svårt, om inte omöjligt att förstå vad som krävs dels för att få jobbet men också, vad som krävs för att utföra arbetet så bra som möjligt.

Så vad gör man då? Det är bra att som arbetssökande vända sig till en rekryteringsfirma, då kan de vägleda den som söker jobb, att hitta det arbete som han eller hon kan arbeta med. Eller så kan det företag som söker personal vända sig till rekryteringsfirman för att få tag i rätt personal.

Det gäller att rekryteringsfirman har en stor databas med personer som söker jobb. Ju fler de har att välja mellan desto större är chansen att man får in en bra träff när man söker någon som skulle kunna jobba med just det som företagen söker. Ju större variation desto större är chansen att man får rätt person på jobbet. Och det gynnar alla som arbetar med anställningar.

 

Så är svenska chefer jämfört med andra

6 apr 2018

Vilka skillnader är det mellan svenska och utländska chefer? Ibland får man frågan om hur det ser ut utomlands. Hur är företagskulturen? Vad skiljer svenska chefer från chefer, säg i Tyskland? Hur är indiska chefer, jämfört med svenska?

Platt struktur i Sverige

Många svenskar som beskriver sitt företag skulle antagligen säga att företaget har en ganska platt struktur. Chefen är som vem som helst annan på kontoret, förutom att han, eller hon har en betydligt högre lön, är mer sällan på sitt kontor, ses enbart då och då, och när han eller hon väl är på plats, hälsar man med respekt på henne eller honom.

Andra, kanske skulle beskriva sin chef som en som arbetar som en myra, alltid har mest arbete, alltid är mest på språng, alltid tar sikte och är alltid före alla andra. Det antagligen de flesta skulle berätta om sitt företag, skulle antagligen vara en beskrivning av en platt hierarki, om det ens skulle finnas någon (alls). Många skulle beskrivs sina chefer som lyssnar mycket på sin personal, och vissa som inte ens skulle fatta beslut utan att ha rådfrågat dem.

Tyska chefer är hierarkiska

Skulle du fråga en person om det företaget han eller hon arbetar på i Tyskland, skulle du säkerligen få helt andra svar. Där skulle han eller hon säkerligen beskriva sin chef som någon med ganska stor distans. Han eller hon skulle fatta sina beslut utan att rådfråga sin personal. Hen skulle förvänta sig att bli åtlydd, mer än att lyssna och kommunicera med sin personal. Hen skulle förväntas att alltid bli tilltalad med titel och artighetsfraser. I Tyskland är företagsledare mer vana med ett hierarkiskt ledarskap. De som är anställda under hen, är inte vana vid att bli tillfrågade om sin åsikt, mer än vad gäller den egna arbetssituationen. 

Finska chefer visar riktning med hela armen

Tar vi vår närmaste grann i öster, Finland som exempel, finner vi att företagskulturen redan är mer hierarkisk. De finska cheferna är vana vid att leda företaget med hela handen och hela armen. Som läkare, chef eller företagsledare är man van att inte bli ifrågasatt. Det som är sagt, gäller. De är inte lika vana vid att rådfråga sin personal när hen fattar beslut. De finländska arbetarna är vana att hålla tyst och göra som de är tillsagda, något vi i Sverige inte är vana vid.

I Sverige är alla med och bestämmer

Här har lagen om medbestämmanderätt gjort det möjligt att få vara med i beslut som rör den egna arbetssituation. Att vara chef i en sådan företagskultur innebär att hen bör vara duktig på kommunikation, för att få med sig sin personal i det som hen har tagit sikte på. För att få ett företag att arbeta åt samma håll är det viktigt att utbilda den personal som ska leda och visa riktningen. Läs mer om ledarskapsutbildningar i Stockholm på: https://www.kontura.se.

Gemensam administration eller hyra in arbetskraft?

3 apr 2018

Många företag som behöver få sitt, eller sina kontor städade, ser till att hellre köpa in städtjänster, som vilket annat inköp som helst. Köper man in städtjänsten som en kostnad, kan man dra av den när man betalar skatt. Det innebär att man som företagare har möjligheten sänka skatten. Skulle man anställa städaren, är man som företagare skyldig att betala arbetsgivaravgifter, sjukersättning och pensioner. Har man många kontor som behöver städas, kan man köpa in städtjänster och använda samma bolag för alla bolag där man behöver kontorsstädning. Har man då fått kontakt med ett bolag som man är nöjd med, eller som man tycker verkar bra att anlita, sparar man in tiden att leta efter en städtjänst genom att anlita samma bolag för samtliga kontor.

Så hittar du rätt städbolag att anlita

Säg att du har dina kontor i Göteborg, gäller det att hitta en städfirma där som kan komma och städa dina kontor. Det du bör titta på är följande:

Ekonomi - har de en stadig ekonomi? Man vill ju inte anlita ett företag som går i konkurs i morgon. Har de många fakturor som de inte har betalat, är de antingen oseriösa, eller slarviga. Ett sådant företag vill man ju inte anlita. Går de i konkurs vilken dags som helst, måste man ju börja om igen och leta efter ett nytt städbolag, vilket är tidskrävande.

Offert - hur ser de på sina tjänster? Är de mycket billiga, kan man dra öronen åt sig. Många företag som tar väldigt lite betalt för sina tjänster, driver sitt städföretag med den konstiga logiken att om de tar väldigt låga priser, får företaget den tjänst de betalar för, vilket innebär att de städar därefter. Oftast innebär det att de knappt städar alls. Dessutom om de tar så låga priser, innebär det att de som företag måste ta på sig så många uppdragsgivare som möjligt, för att kompensera för de låga priser som de tar.

Referenser - är de noggranna? Att vara noggrann när man städar är väldigt viktigt. Vem vill ha en städning som lämnar efter sig smutsiga, ostädade ytor? Eller otömda sopor? Förutom att de städar bra, vill man oftast ha att göra med ett bolag och städare som är vänliga och trevliga. Man vill ha ett bra bemötande när man tar kontakt med firman. Om man behöver städningen, kanske en annan dag någon månad, eller vill ändra något, är det viktigt att ha att gör med ett bolag som är tillmötesgående och som kan tänka sig att kunna ändra sig. Vikten av ett bra bemötande kan inte nog betonas.

Googla fram rätt städföretag

Känner man inte till något företag som man kan anlita för städtjänster, kan man alltid googla kontorsstädning Göteborg, om det är där man har sitt företag. Annars skriver man in den ort där man bor. Då får du upp flera förslag på städbolag som arbetar nära ditt kontor. Läs mer här om ett företag som utför konstorsstädning i Göteborg på: http://www.kontorsstädninggöteborg.biz.

Så fusionerar ni informationen

30 mar 2018

Det är ett stort förändringsarbete att fusionera två företag som ska bli ett. Två olika företag ska plötsligt bli ett och vara representerat av en och samma ledning utåt. Plötsligt ska man ha gemensam administration, ha samma slags kultur, fatta beslut på samma sätt, även om produktionerna är olika.

Det är ett stort förändringsarbete. Det är inte bara det immateriella, det man inte kan ta på; såsom företagskultur och ledarskap, som ska förändras. Även de fysiska kontoren ska slås ihop, eller packas ner och förflyttas. All den information som båda företagen har haft ska växa till ett enda förvaringsställe. Har man många arkiv som man måste kunna förvara, gäller det att göra det på ett smart sätt.

Så digitaliserar ni företagets data

Vad är då bättre än att digitalisera all den informationen? På det sättet slipper man ta ställning var den informationen ska förvaras. Man slipper ta ställning till vad som ska sparas, och vad som ska slängas. Förvaras den digitalt spelar mängden ingen roll. Molnet kan göras hur stort (eller litet) som möjligt. Det som kan vara svårt är hur man ordnar med åtkomsten till informationen. Hur kan man göra det så enkelt som möjligt, så att alla som behöver det kan komma åt det?

Det finns hela företag som har ägnat hela sin affärsidé åt att digitalisera arkiv. De har då utarbetat system för:

1) hur man kommer åt informationen

2) kan läsa informationen

3) skapa en backup av informationen

4) dela informationen med andra som man vill dela den med

5) skapa sätt att hitta det man vill ha tag i

6) neka, eller tillåta vem som ska ha tillgång till informationen

7) skapa en ordning av informationen

Anlitar man ett sådant företag visar de hur företag kan använda sig av digitaliseringen, hur man gör det åtkomligt för dem som kommer att behöva det. De hjälper till med att ordna och strukturera upp informationen så att ert företag kan använda sig av ”molnet”. De kan då visa hur man gör om informationen till digital form. Man gör det genom att scanna dem och göra dem till digitala dokument. De introducerar något program som ni bör använda för att både få åtkomst till informationen, spara det på rätt sätt, ge rätt åtkomst till rätt personer, ordna och kunna söka i materialet.

Ibland kan det faktiskt förenkla administrationen att ha allt i samma sorts dataprogram. Både posthantering, mail, arkiveringen, fakturor, dokumentation och ärendehantering. Du kan till och med skapa kontrakt i samma system, då har ni allt i samma system.

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!