Hur avgörs ett mål i förvaltningsrätten?

Det finns två stora grupper av domstolar i Sverige – tingsrätter och förvaltningsrätter. Den förstnämnda har främst hand om brott- och tvistemål, medan förvaltningsrätter har hand om mål som ofta innefattar enskilda personer eller företag och myndigheter. Ofta handlar det om att en enskild person eller ett företag är missnöjd med en myndighets beslut, men det kan till exempel också handla om att en myndighet anser sig ha rätt att göra något som personen eller företaget motsätter sig.

Många olika typer av mål

Förvaltningsrätter har hand om många olika mål. Bara förvaltningsrätten i Stockholm har hand om över 600 typer av mål. Det här gör att det krävs en bred kompetens hos jurister som arbetar här. Här kan du se både en asyladvokat och jurist som har hand om skattefrågor, till exempel. Följande information utgår från förvaltningsrätten i Stockholms hemsida, men samma mönster ses i övriga landets förvaltningsrätter.

Läs mer om asyladvokat här.

Skriftlig handläggning

För att ärende ska kunna prövas ordentligt krävs en skriftlig handläggning och att målet blir tillräckligt utrett. Exakt hur handläggningen går till beror i hög grad på vilken typ av fråga det är som ska behandlas. Vidare är tillgängligt material en viktig faktor. I stort sett handlar det om att förvaltningsrätten begär att få svar från dig eller myndigheten gällande inskickade handlingar.

Muntlig förhandling

Till skillnad från i tingsrätten blir det oftast inte muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten. Istället brukar det räcka med att jurister och nämndemän tittar på ärendet utan att den muntliga förhandling faktiskt sker. Det är dock inte alla fall som avgör utan en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Det kan ske på initiativ av domare eller någon av parterna i målet. Är det ett till exempel ett asylärende, kan en asyladvokat be om detta (eller snarare den asylsökande, på inrådan av en asyladvokat).

Om det sker en muntligförhandling tillkallar domstolen båda parterna samt ev. biträden (till exempel asyladvokater eller annan jurist som tar tillvara på partens intressen i målet). Det är vanligt att asylärenden sker bakom stängda dörrar, oavsett om det sker på begäran av asyladvokat eller inte. Detta för att skydda den asylsökande ifall det till exempel förekommer uppgifter om förföljelse i hemlandet.

Avgörandet

Det är ofta en juristdomare och tre nämndemän som har till uppgift att avgöra målet. Detta efter att en muntlig redovisning har framförts av en jurist. Det är juristens uppgift att redogöra fakta i målet samt inlämna en redovisning av gällande lagar. I ett asylärende är det till exempel en asyladvokat som kan sköta detta.

Var finns förvaltningsrätterna?

Det finns fyra förvaltningsrätter i landet. En stor mängd av målen sker i förvaltningsrätten i Stockholm, men det finns rätter i olika delar av landet:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Lund
30 Nov 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!