En modern chef

Hur ser chefsrollen ut idag jämfört med för hundra år sedan? Vad har ändrats i synen på chefer och vilka likheter finns det i synen på chefsskapet? Inför en chefsrekrytering väljer man idag att fokusera på vissa saker som tidigare ansågs oviktiga, till exempel förmågan till samarbete med arbetsgruppen, som står i kontrast till de tidigare idealen om en stark ledare som med fast hand för företaget framåt.

Antika ideal

Synen på chefsskapet i början av 1900-talet var i stort sett samma som det varit under antiken och medeltiden, med ideal från tänkare som Platon och Machiavelli. Synen på ledarskap var också i stort sett likadan i hela världen, såväl i Stockholm och Sverige i stort som internationellt. En ledare inom en organisation var att jämföra med en krigsherre, en ledstjärna och förebild som ledde sina härar ut på marknadens slagfält. Han var ouppnåelig och varken kunde eller fick kritiseras. Synen på arbetaren var i sin tur att han var en lera som kunde formas efter ledarens behag och arbetarens enda syfte var att producera det han var satt att producera utan invändningar.

Human relations

Under mitten av 1900-talet forskades det mycket på ledarskap i Sverige, och ett nytt begrepp började kunna skönjas inom synen på chefskap: det importerade Human relations, alltså mänskligt samspel. Arbetaren skulle nu ses som en enskild individ med egna kvaliteter och bevekelsegrunder, och en bra chef hade sinne för detta och motiverade sina medarbetare på olika sätt utifrån vilka de var. Ett annat begrepp som började få fäste under slutet av 1900-talet, då våra västerländska samhällen gick igenom flera konjunktursvängningar, var situationsanpassat ledarskap, dvs att den ledarstil som fungerar i en normalsituation kan slå bakut vid en kris.

Det gällde alltså för chefen att han hade personkännedom och lyssnade på sin arbetsgrupp, att han var flexibel i sitt ledarskap genom att kombinera olika typer av ledarskap och att han förmådde motivera och inspirera anställda utifrån situationen. Och här börjar ju synen på chefen likna den vi har idag, eller hur? Den moderne chefen är inte fullkomlig, utan verkar i symbios med sin arbetsgrupp, delar ansvaret med dem och lyssnar på deras synpunkter. Han söker en balans mellan arbetarnas och företagets välmående. Han kan ta till sig av de anställdas förslag och invändningar och föra dem uppåt i organisationen.

Tydlig och flexibel

Det handlar helt enkelt mycket om kommunikation, både uppåt och neråt. Att kunna visualisera sina idéer och önskemål på ett rakt och tydligt sätt är a och o för den moderne chefen och en av de viktigaste fokusfrågorna vid chefsrekrytering. En annan sak som bör stå tydlig för den moderne chefen är hur viktigt det är att vara flexibel och anpassa sig till den nya organisationen.

Många företag i Stockholm erbjuder förutom chefsrekrytering även chefsutbildningar med en modern syn på chefskapet, utbildningar som står med örat både mot arbetsmarknaden men även mot forskarvärlden och tar del av nya rön inom chefsforskning och mellanmänskliga relationer. Vill du ha en professionell ledargestalt inom ditt företag som både värnar de anställdas och företagets välmående så gör du rätt i att vända dig till ett bra chefsrekryteringsföretag i Stockholm.

På denna sida kan läsa mer om moderns chefsrekrytering.

30 Sep 2017

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!