Blogg

Sida 3

Att skilja sig

13 dec 2017

En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det egentligen heter, innebär att ett äktenskap upplöses på begäran av en eller båda parterna. Vid en skilsmässa avgörs hur parternas egendom ska delas upp, så kallad bodelning, och de före detta makarna ska även komma överens om vårdnaden och umgänget med eventuella barn i äktenskapet.

Ansökan

För att ansöka om skilsmässa fyller makarna i en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och skickar in till tingsrätten, som tar beslut i ärendet. Om inga särskilda skäl föreligger godkänner tingsrätten ansökan och paret är officiellt skilda.

Om bara en av makarna vill skiljas måste den personen lämna in en stämningsansökan mot den andra personen till tingsrätten. Även här brukar rätten godkänna skilsmässan, men man kan påföra en betänketid på 6 månader innan skilsmässan träder i kraft.

Betänketid

Betänketiden finns till för att förhindra impulsiva skilsmässor och låte de som är osäkra tänka ett varv till. Betänketid kan begäras av en eller båda parterna eller påföras av tingsrätten om paret har hemmavarande barn under 16 år. Betänketiden är vanligtvis 6 månader men kan ibland vara längre. För att en skilsmässa ska bli giltig efter betänketiden krävas att en eller båda parterna lämna in en fullföljdsansökan inom ett år efter betänketiden, annars går inte skilsmässan igenom.

Bodelning

När ett par gifter sig blir deras egendomar gemensamma, oavsett hur mycket de var och en äger innan de gifter sig. Dessa gemensamma egendomar kallas giftorättsgods. Vid en skilsmässa ska giftorättsgodset delas upp i hälften mellan makarna.

Egendomar som makarna vill fortsätta ha enskilda måste makarna specificera i ett äktenskapsförord, som ska var underskrivet och registrerat hos Skatteverket innan skilsmässan. Annars kommer parets alla tillgångar, inklusive hus och andra egendomar, räknas som gemensamma och delas upp lika.

Om parterna inte kan komma överens om bodelningen kan de begära att bli tilldelade en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren är en advokat som först försöker reda ut begreppen och förklara vad som gäller för makarna, därefter försöker få dem att komma överens. Lyckas inte bodelningsförrättaren få parterna att komma överens ska han själv besluta i bodelningsfrågan och skriva ett bodelningsavtal som parterna skriver på.

Vård av barn

När ett par skiljer sig fortsätter de ha gemensam vårdnad om barnen, om de inte uppger att de vill något annat i skilsmässoansökan. I Sverige eftersträvas gemensam vårdand mellan föräldrar i enlighet med fokuset på barnets bästa. Om föräldrarna av någon anledning vill att vårdnaden ska tilllfalla den ena föräldern, har barnet fortfarande rätt att regelbundet träffa den andra föräldern, denna rätt kallas umgängesrätten.

Om någon av föräldrarna vill ha gemensam vårdnad, men den andra föräldern sätter sig emot det, kan föräldern som vill ha egen vårdnad lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten, och sätter på så vis igång en vårdnadstvist. En vårdnadstvist tar lång tid och innebär en stor påfrestning på både barn och föräldrar.

Juridisk hjälp vid skilsmässa

En skilsmässa är en process som kan innehålla många juridiska fallgropar, särskilt i fråga om bodelning och vårdnad av barn. Samtidigt är en skilsmässa känslomässigt mycket upprivande att gå igenom och denna kombination gör att det kan kännas bra att ta hjälp av en juridiskt kunnig person.

Många advokatbyråer specialiserar sig på familjerätt och har stor erfarenhet av skilsmässor, bodelning och vårdnadstvister. Ska ni göra en bodelning, kan det vara bra att söka juridisk hjälp så att båda parter verkligen vet att allt har gått rätt till.

Läs mer på http://www.svenskbodelning.se/.

Hjälp att omorganisera av managementkonsult

5 dec 2017

Har du ett företag i Stockholm som står inför svåra utmaningar den närmaste tiden? Är du orolig för att du kanske måste säga upp anställda på grund av att affärerna går dåligt? Finns det något du kan göra inom organisationen som kan hjälpa företaget att gå bättre? Då kan en managementkonsult i Stockholm kanske hjälpa dig att identifiera lösningarna på dina problem.

Är du med i ledningen på ett större företag i Stockholm, eller rentav står som ägare, vet du att det ibland kommer perioder då något radikalt måste göras för att få företaget att överleva. Det kan handla om att försöka utöka sitt utbud av varor eller tjänster, eller att försöka slå sig in på andra marknadsområden. En managementkonsult kan hjälpa dig att genomföra fusion av bolag på bästa sätt.

Ledningssystem och analysmodeller

För att ett företag ska kunna fungera bra krävs att det finns ett uttänkt ledningssystem. Ett ledningssystem är en sorts mall för hur företaget ska styras i olika situationer. Ett av de mest kända ledningssystemen är ISO 9001, som många företag använder sig av. Här finns sju huvudspår som man fokuserar på; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

En managementkonsult har djup kunskap om olika typer av ledningssystem och strategier. I sitt bagage har managementkonsulten dessutom internationellt beprövade analysmodeller för stora, mellanstora och små företag. Slutligen har han eller hon även erfarenhet av olika typer av ledningsarbete och omorganisationer samt bidrar med ett par nya ögon på verksamheten. En managementkonsult skapar rekommendationer utifrån vad hon eller han ser efter att ha vistats ett tag i företaget och pratat med både ledningen och medarbetarna. Rekommendationerna är helt oberoende av eventuella andra aktörer och står alltid för konsulten själv. Det ligger alltid i konsultens intresse att värna sitt oberoende och att komma med så genomtänkta analyser som möjligt, det är trots allt framgångsrika konsultuppdrag som garanterar konsultens fortsatta verksamhet i branschen.

Som företagsledning betalar man för konsultationen och tar därefter ställning till om man vill följa konsultens rekommendationer eller inte. Tycker man att det har fungerat bra kan man hyra in konsulten vid ett senare tillfälle, eller kanske ge denne ett långtidsuppdrag åt firman. Vissa konsulter sadlar dessutom om efter ett antal år som konsulter och väljer att ta plats i någon företagsstyrelse.

Universell kunskap

Ibland vill man som företag hitta en konsult med vissa förkunskaper som är specifika för den bransch man jobbar i. Detta är förståeligt, samtidigt bör det dock sägas att en managementkonsult kan göra ett lika bra jobb utan att veta det minsta om den specifika branschen. Det som väger tyngst är hans eller hennes förmåga at titta på ledningssystemet och hur företaget styrs, och där är de flesta företags förtjänster och brister ganska snarlika. 

Konsultfirma och konsultmäklare

 Vill man ha hjälp med att hitta rätt managementkonsult kan man vända sig till en konsultfirma, som ofta har ett stort stall av konsulter att välja bland. Man kan också vända sig till en konsultmäklare, som hjälper till att matcha ihop konsulter och företag. En konsultmäklare jobbar åt båda hållen, så både företag och konsulter kan vända sig till mäklaren och få hjälp att hitta en konsult respektive kund. Hos mäklaren hittar man både konsultföretag och frilansande konsulter, som ofta har lång erfarenhet och djup kompetens, men kan vara prissatt därefter.

Hur avgörs ett mål i förvaltningsrätten?

30 nov 2017

Det finns två stora grupper av domstolar i Sverige – tingsrätter och förvaltningsrätter. Den förstnämnda har främst hand om brott- och tvistemål, medan förvaltningsrätter har hand om mål som ofta innefattar enskilda personer eller företag och myndigheter. Ofta handlar det om att en enskild person eller ett företag är missnöjd med en myndighets beslut, men det kan till exempel också handla om att en myndighet anser sig ha rätt att göra något som personen eller företaget motsätter sig.

Många olika typer av mål

Förvaltningsrätter har hand om många olika mål. Bara förvaltningsrätten i Stockholm har hand om över 600 typer av mål. Det här gör att det krävs en bred kompetens hos jurister som arbetar här. Här kan du se både en asyladvokat och jurist som har hand om skattefrågor, till exempel. Följande information utgår från förvaltningsrätten i Stockholms hemsida, men samma mönster ses i övriga landets förvaltningsrätter.

Läs mer om asyladvokat här.

Skriftlig handläggning

För att ärende ska kunna prövas ordentligt krävs en skriftlig handläggning och att målet blir tillräckligt utrett. Exakt hur handläggningen går till beror i hög grad på vilken typ av fråga det är som ska behandlas. Vidare är tillgängligt material en viktig faktor. I stort sett handlar det om att förvaltningsrätten begär att få svar från dig eller myndigheten gällande inskickade handlingar.

Muntlig förhandling

Till skillnad från i tingsrätten blir det oftast inte muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten. Istället brukar det räcka med att jurister och nämndemän tittar på ärendet utan att den muntliga förhandling faktiskt sker. Det är dock inte alla fall som avgör utan en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Det kan ske på initiativ av domare eller någon av parterna i målet. Är det ett till exempel ett asylärende, kan en asyladvokat be om detta (eller snarare den asylsökande, på inrådan av en asyladvokat).

Om det sker en muntligförhandling tillkallar domstolen båda parterna samt ev. biträden (till exempel asyladvokater eller annan jurist som tar tillvara på partens intressen i målet). Det är vanligt att asylärenden sker bakom stängda dörrar, oavsett om det sker på begäran av asyladvokat eller inte. Detta för att skydda den asylsökande ifall det till exempel förekommer uppgifter om förföljelse i hemlandet.

Avgörandet

Det är ofta en juristdomare och tre nämndemän som har till uppgift att avgöra målet. Detta efter att en muntlig redovisning har framförts av en jurist. Det är juristens uppgift att redogöra fakta i målet samt inlämna en redovisning av gällande lagar. I ett asylärende är det till exempel en asyladvokat som kan sköta detta.

Var finns förvaltningsrätterna?

Det finns fyra förvaltningsrätter i landet. En stor mängd av målen sker i förvaltningsrätten i Stockholm, men det finns rätter i olika delar av landet:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Lund

En modern chef

30 sep 2017

Hur ser chefsrollen ut idag jämfört med för hundra år sedan? Vad har ändrats i synen på chefer och vilka likheter finns det i synen på chefsskapet? Inför en chefsrekrytering väljer man idag att fokusera på vissa saker som tidigare ansågs oviktiga, till exempel förmågan till samarbete med arbetsgruppen, som står i kontrast till de tidigare idealen om en stark ledare som med fast hand för företaget framåt.

Antika ideal

Synen på chefsskapet i början av 1900-talet var i stort sett samma som det varit under antiken och medeltiden, med ideal från tänkare som Platon och Machiavelli. Synen på ledarskap var också i stort sett likadan i hela världen, såväl i Stockholm och Sverige i stort som internationellt. En ledare inom en organisation var att jämföra med en krigsherre, en ledstjärna och förebild som ledde sina härar ut på marknadens slagfält. Han var ouppnåelig och varken kunde eller fick kritiseras. Synen på arbetaren var i sin tur att han var en lera som kunde formas efter ledarens behag och arbetarens enda syfte var att producera det han var satt att producera utan invändningar.

Human relations

Under mitten av 1900-talet forskades det mycket på ledarskap i Sverige, och ett nytt begrepp började kunna skönjas inom synen på chefskap: det importerade Human relations, alltså mänskligt samspel. Arbetaren skulle nu ses som en enskild individ med egna kvaliteter och bevekelsegrunder, och en bra chef hade sinne för detta och motiverade sina medarbetare på olika sätt utifrån vilka de var. Ett annat begrepp som började få fäste under slutet av 1900-talet, då våra västerländska samhällen gick igenom flera konjunktursvängningar, var situationsanpassat ledarskap, dvs att den ledarstil som fungerar i en normalsituation kan slå bakut vid en kris.

Det gällde alltså för chefen att han hade personkännedom och lyssnade på sin arbetsgrupp, att han var flexibel i sitt ledarskap genom att kombinera olika typer av ledarskap och att han förmådde motivera och inspirera anställda utifrån situationen. Och här börjar ju synen på chefen likna den vi har idag, eller hur? Den moderne chefen är inte fullkomlig, utan verkar i symbios med sin arbetsgrupp, delar ansvaret med dem och lyssnar på deras synpunkter. Han söker en balans mellan arbetarnas och företagets välmående. Han kan ta till sig av de anställdas förslag och invändningar och föra dem uppåt i organisationen.

Tydlig och flexibel

Det handlar helt enkelt mycket om kommunikation, både uppåt och neråt. Att kunna visualisera sina idéer och önskemål på ett rakt och tydligt sätt är a och o för den moderne chefen och en av de viktigaste fokusfrågorna vid chefsrekrytering. En annan sak som bör stå tydlig för den moderne chefen är hur viktigt det är att vara flexibel och anpassa sig till den nya organisationen.

Många företag i Stockholm erbjuder förutom chefsrekrytering även chefsutbildningar med en modern syn på chefskapet, utbildningar som står med örat både mot arbetsmarknaden men även mot forskarvärlden och tar del av nya rön inom chefsforskning och mellanmänskliga relationer. Vill du ha en professionell ledargestalt inom ditt företag som både värnar de anställdas och företagets välmående så gör du rätt i att vända dig till ett bra chefsrekryteringsföretag i Stockholm.

På denna sida kan läsa mer om moderns chefsrekrytering.

En LVU advokat för din talan

18 sep 2017

Från den svenska statens sida så ser man alltid till barnens bästa – oavsett hur situationen ser ut. Detta är i sak väldigt bra. Handlar det om exempelvis en vårdnadstvist så kan man inte ta ett beslut där barnen riskerar att fara illa – man ger vårdnaden till den förälder där barnet får det absolut bäst och där kärlek, rena kläder, trygghet och omvårdnad garanteras.

Andra områden där barnens väl sätts i första rummet handlar om omhändertagande. Misstänker man från Socialtjänstens sida att ett barn far illa i hemmet så startar man direkt en omfattande utredning. En utredning som – av förklarliga skäl – måste gå fort. Exempel på vad man söker efter är om föräldrarna har missbruksproblematik, om man misshandlar barnet – fysiskt eller psykiskt – eller om barnen far illa på något annat utvecklingshämmande sätt. Man kan även undersöka om barnet själv lever skadligt – genom kriminalitet eller genom ett eskalerande missbruk.

Det första som sker om utredningen visar sådana faktorer är att man försöker få föräldrarna att frivilligt lämna ifrån sig barnet och där man placerar barnet i fråga i en tryggare miljö – lämpligen ett fosterhem. Skulle detta inte fungera – föräldrarna och/eller barnet motsätter sig – ja, då kan man ändå gripa in genom LVU – Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga – och direkt placera barnet i ett jourhem. Detta redan samma dag som beslutet fattats. I grunden är LVU alltså extremt positivt . man utgår från barnens bästa, man kan fatta snabba – avgörande beslut – och man kan sätta barnen i säker, trygg miljö.

Problemet är att det ibland går för fort och att föräldrar och barn upplever sig överkörda av Socialtjänsten. Det handlar om att man måste fatta ett snabbt beslut – med barnens bästa i åtanke – men där grunden till beslutet är den utredning som Socialjänsten gjort; föräldrar och barnen kan känna att deras åsikter inte respekteras och att alla parametrar inte tas i beaktning. Här behöver man ofta ta professionell hjälp i form av LVU Advokat som kan föra ens talan. Barnet och de båda föräldrarna har rätt till ett ombud i form av en LVU advokat och vårt råd är att man väljer en advokat som verkligen valt denna specifika inriktning och är expert på området – då har man störst chans att få en rättvis bedömning.

En LVU advokat är med hela vägen

Nu handlar LVU inte enbart om det första steget – tvångsomhändertagandet och placeringen i ett jourhem. Nej, efter en period i jourhemmet så kommer barnet att placeras i fosterhem och därefter följer förhandlingar inleds i förvaltningsrätten kring huruvida beslutet ska stå fast. Har man en LVU advokat anlitad så för denne naturligtvis talan åt både föräldrar och barn. Vidare – om beslutet står fast – så kommer man att följa upp, överklaga och eventuellt ompröva beslutet; även då är en LVU advokat med och representerar. Detsamma gäller om barnet exempelvis upplever att det nya hemmet inte skulle fungera – något som tyvärr inte har varit ovanligt. Många fosterhem har visat sig ha brister då man från Socialtjänsten följt upp hur allting fungerat. Här är jobbet från en LVU advokat extra viktigt då den personen ofta är den som påpekat bristerna och fört fram dem i ljuset. Läs mer på http://www.lvuadvokat.se/.

 

En SEO-byrå hjälper dig att synas

7 sep 2017

Om man tar den gamla devisen om att att verka utan att synas så har denna i dagsläget blivit allt mer irrelevant och svårare att leva efter – åtminstone som företag. Det är i dagsläget snarare dags att börja använda sig av en annan sanning som lyder: syns man inte så finns man inte. Att människor över hela världen dagligen har börjar använda datorer och smartphones har gjort att företag tvingats anpassa sig till en helt ny verklighet.

I dagsläget kan det vara betydligt mer intressant att ligga högt upp på exempelvis Google jämfört med att betala dyra pengar för att synas i en tidnings annonsavdelning eller synas i en tv-reklam. Spelreglerna har – helt enkelt – kommit att ändras och det finns som exempel på detta i dagsläget väldigt få personer som söker efter saker via exempelvis Gula Sidorna eller i telefonkatalogen. Nej, söker man efter en specifik produkt eller en specifik tjänst så använder man sig i dagsläget förmodligen av sin smartphone, går in på Google och skriver de ord som man vill hitta i sökfältet.

Exempel på detta – vill du hitta en begagnad bil i Stockholm så kommer du att skriva dessa tre ord i Google och därefter kommer det att komma upp förslag på företag verksamma inom detta område. Det Google gör är att man sållar – via algoritmer – mellan de sidor där orden begagnade bilar Stockholm förekommer och ser till hur mycket trafik dessa har, hur unika texter som finns, hur länkarna ser ut och hur mycket bilder som förekommer på sidan.

Det vill säga; man sorterar fram det som man tror är intressant för kunderna och det är här som många företag kan ta hjälp för att själva komma upp på Googles förstasida.

En SEO-byrå optimerar

Om vi här ska ta ett exempel så kan vi hålla oss till denna handlare av begagnade bilar i Stockholm.

Denne har tidigare haft en väldigt lönsam verksamhet där han genom tuff marknadsföring i både tv och tidningar ständigt sett ett stadigt flöde av kunder komma in i hans affär. Detta har dock kommit att ändras, under senare år har bilhandlaren haft ett rejält bortfall av kunder och han har på grund av detta sett en markant skillnad i sin lönsamhet.

Det som han märker är att hans tidigare så pålitliga marknadsföring numera är totalt irrelevant för kunderna och han ser dessutom att hans konkurrenter – andra bilhandlare i området – plötsligt börjar expandera. Då denne bilhandlare googlar på begagnade bilar Stockholm så ser han också att hans konkurrenter dyker upp före honom; hans sida kommer först på sida fyra och detta ser han som en klar indikation och anledning till hans minskade lönsamhet. Hur ska han då kunna vända på skutan och själv handla på Googles förstasida?

Jo, här ska han kontakta en SEO-byrå och det är också detta som han gör. Han stryper sin annonsering i både tv och i tidningar och lägger istället denna budget på en SEO-byrå – han ska synas på internet!

Det första som denna SEO-byrå gör är att gå igenom mannens hemsida; en rörig sida där hans begagnade bilar ligger huller om buller och utan någon speciell information om vare sig priser eller modeller. Denna SEO-byrå börjar således här med att göra hans sida relevant för Google och man gör detta genom att fokusera på sökord – begagnade bilar och Stockholm – och dessa ord försöker man sedan att optimera mot Google. Dessa ord ska alltså förekomma för att visa Google att sidan verkligen är relevant. Därefter så börjar man jobba med texterna till sidan och man jobbar även aktivt med olika länkar då dessa gör en hemsida starkare. Vidare så ska all information om mannens företag synas, bilarna ska samtliga beskrivas utifrån sina egenskaper och sina priser och det ska även finnas bilder på dessa. Genom allt detta – ett omfattade jobb som tar lång tid – så börjar mannen och hans bilhandlarföretag så sakteliga klättra på Google.

Framtidens marknadsföring

Här ska man dock veta att detta inte sker på en gång; en SEO-byrå kan liksom inte uträtta mirakel – men vi kan leka med tanken att det kanske tar ett år innan jobbet de lagt ner ger resultat och bilhandlaren åter ser att kunder börjar återkomma.

Om vi dessutom leker med tanken på att denna man istället skulle sälja exempelvis hundfoder i Stockholm – ja, då skulle det gå ännu fortare. Anledningen till detta är att begagnade bilar helt enkelt är mer eftersökt än vad hundfoder är och därför blir tuffare för en SEO-byrå att optimera. Skulle det röra sig om hundfoder – ja, då kanske mannens företag skulle ligga på Googles förstasida redan efter två veckor. Ju tuffare sökord – desto längre tid tar det.

Men – att detta är framtiden, det råder det inga som helt tvivel om. Man måste som företagare försöka hoppa på tåget innan det är för sent, att stå kavr på perrongen och fortsätta lösa dyra biljetter till annonsering i tidningar kommer inte att öka lönsamheten – det är bättre att lägga pengarna på en skicklig SEO-byrå direkt.

Jobba med fönsterputs i Stockholm

5 jul 2017

Prognoserna för arbeten ser generellt ganska dyster ut i Sverige och speciellt då för unga, outbildade personer som ännu inte varit inne på arbetsmarknaden. Det är svårt – och blir allt svårare – för personer utan utbildning att hitta jobb och detta i takt med att de större industrierna i Sverige lägger ner eller flyttar sina verksamheter utomlands.

Dessa industrier kunde förr om åren anställa männiksor utan någon högre utbildning och där amn snarare gick på arbetsmoral, karaktär och personliga egenskaper än vad som stod i betyget då man anställde. Detta sker alltså inte längre och för unga människor är detta – milt uttryckt – ett stort problem. Man måste ju arbeta och ta steget ut i vuxenlivet på allvar – annars riskerar man att fastna i denna arbetslöshet under väldigt lång tid. Något som Sverige som land defintivt inte har råd med – vi måste se till att alla får en chans till arbete och detta oavsett om man har varir duktig eller motiverad under sin skolgång.

Hur ska man då gå tillväga för att få jobb om man är en ung och saknar utbildning inom något specifikt område? Ja, här ligger alltid vården nära till hands där man främst ser att äldreomsorgen alltid behöver nya ansikten och kompetens. Vill man inte arbeta inom vården så får man använda sin fantasi och se lite till hur staden man bor i har för behov och här kan vi ge ett konkret exempel på hur detta kan gå till.

Bra fantasi kan leda till jobb inom fönsterputs i Stockholm

Vi säger att en ung kille bor i Stockholm och söker arbete – hur ska han då gå tillväga? Ja, han kan hä börja med att vandra en sväng inne i Stockholm och titta sig omkring litegrann. Det han kommer att upptäcka är att de allra flesta byggnader har väldigt mycket glas i sin exteriör och här menar vi allt ifrån fönster, skyltfönster och annat. Fönster som behöver fönsterputs och det är där som denne kille ska rikta sina ögon.

 Att hitta ett område i Stockholm som exempelvis fönsterputs och sedan söka sig dit – det är den fantasin som man måste använda sig av i jakt på jobb. Denne kille i Stockholm ser alltså fönster, tänker fönsterputs och ringer sedan företag verksamma inom detta område och får så småningom anställning. Fönsterputs i Stockholm är ett sådant yrke som alltid kommer att behövas och där det inte krävs någon utbildning – akademisk sådan – för att sköta om. Ett yrke inom fönsterputs ställer andra krav där man hellre ser på nogrannhet, effektivitet, bemötande och andra personliga egenskaper.

Det här gäller alltså inte bara fönsterputs i Stockholm utan går att applicera till vilket yrke som helst – det vi menar är att man måste använda sin fantasi som ung, outbildad arbetssökande. Ser man en smutsig bil så tänker man biltvätt, ser man en smutsig ruta så tänker man fönsterputs och ser man en snövall så tänker man snöskottning.

Fantasi är A och O i jakt på ett jobb och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Jobba på - eller starta - en flyttfirma i Stockholm

28 maj 2017

Är man arbetslös, ung och relativt vältränad så kan det vara en god idé att söka sig till flyttbranschen i Stockholm där det alltid finns behov av duktiga människor. Detta område är redan idag attraktivt och kommer även sett ur ett längre perspektiv att fortsätta vara det – att jobba på en flyttfirma i Stockholm kommer alltså att innebära att även framtiden ser ut att vara ljus. Ingenstans sker det nämligen lika många flyttar som just i Stockholm och detta är något som säkerligen kommer att fortsätta. Så länge som Stockholm som stad inte klarar av att bygga ikapp och fixa bostäder till det stora antalet människor som dagligen flyttar in så kommer en anställd på en flyttfirma att ha väldigt många uppdrag. Dessutom ska man här veta att jobbet på en flyttfirma i Stockholm är ganska fritt där man får chansen att se hela staden, där man själv – tillsammans med sina kollegor – disponerar sin tid och där jobbet inte är så tungt som man kan tro.

Visst – naturligtvis kommer du som anställd på en flyttfirma i Stockholm att få bära saker av det tyngre slaget, men du kommer även att ha bästa möjliga hjälpmedel för att underlätta detta jobb. Det handlar alltså om selar, pirror och annat som kan hjälpa dig och dessutom är du heller aldrig ensam då man hela tiden arbetar i ett lag på en flyttfirma i Stockholm. Om man söker sig till denna bransch så kommer man alltså knappast att ha några problem att få jobb och dessutom ser ett sådant jobb också bra ut i ett CV.

Kan du visa att du arbetat på en flyttfirma i Stockholm så kan du också indirekt visa att du är en person som inte är rädd för att hugga i, att du accepterar lite annorlunda arbetstider och att du är beredd att jobba hårt för att ta dig framåt. Egenskaper som alltid uppskattas – oavsett vilket jobb man söker i framtiden.

Starta en flyttfirma i Stockholm

Att jobba inom flyttbranschen är alltså ganska lukrativt i Stockholm och detta blir än mer tydligt om man beslutar sig för att starta en egen flyttfirma. Många drar sig för att starta eget av helt fler anledningar och där man ser att främst pappersarbetet är avskrämmande – detta är dock något som man kan få hjälp med. Man kan inte låta sådana saker stå i vägen för att ta sig framåt och egentligen är allt som krävs för att man ska bli en framgångsrik flyttfirma i Stockholm ett startkapital, en flyttbil och ett hårt jobb.

Möjligheterna finns där och det gäller bara att ta för sig. Som vi sa ovan – Stockholm är den stad där det sker absolut flest flyttar i hela Sverige och därför finns också alla möjligheter till att få ta en del av denna kaka. Antingen genom att starta en egen flyttfirma eller att jobba hos en befintlig och det är således en frukt som bara väntar på att plockas. Framtiden ser ljus ut för en flyttfirma i Stockholm.

Välj inte bort en revisor

3 apr 2017

Måste mitt företag verkligen anlita en revisor? Denna fråga hade före år 2010 förmodligen besvarats med ett ja – förutsatt att ditt företag varit ett aktiebolag. Numera är svaret dock följande gällande om huruvida du behöver anlita en revisor eller inte: nej, det är inte helt säkert: Det hela utgår nämligen sedan 2010 från tre punkter och där din egen verksamhet avgör. Vi kan rada upp dessa tre punkter innan vi fortsätter och vi säger att om två av dessa överskrids så måste du anlita en revisor:

  • Tre anställda
  • 1.5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Vi säger här att ditt företag inte når över detta och att ni således inte behöver anlita en revisor: är det då läge att köpa en flaska champagne och fira den pengar ni sparat på detta? Nej, enligt oss så har nämligen de ändrade reglerna enbart fört med sig sämre kvalitet. Det sägs att fyra av fem företag väljer bort en revisor och det kan man verkligen se då det gäller bokslut inlämnade av dessa fyra. Det handlar om usel kvalitet och det är något som definitivt inte gynnar företagen i fråga. Tvärtom.

Frågorna man måste ställa sig är följande: vad vill jag åstadkomma med min firma? Förmodligen en ökad omsättning. Hur når jag dit? Genom att erbjuda kunder, leverantörer och affärspartners kvalitet och seriositet. Att strunta i en revisor är således att ge sitt företag ett sämre intryck.

Ditt företag mår bättre av att anlita en revisor

Driver du en firma i Stockholm så vill du också kunna visa upp för kunder och potentiella investerare att du inte har något att dölja och att ditt företag tål en granskning av en revisor. Risken finns att du genom att strunta i att anlita en revisor till ditt företag gör det motsatta och i det här ska vi heller inte glömma bort olika myndigheter som också gärna ser att en revisor närvarat vid ett bokslut; Skattemyndigheten, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten är samtliga instanser där du och ditt företag behöver visa upp en seriösare sida.

Det kostar heller inte så mycket att anlita en revisor som många tror och bara i Stockholm finns ett stort urval där priserna är väldigt varierande. Dessutom så finns idag tjänster där du via internet kan sköta all kontakt och korrespondens; något som gör allting betydligt smidigare och lite billigare.

Är det lönsamt med fastighetsförvaltning?

25 mar 2017

Som fastighetsägare kan man antingen välja att sköta service och underhåll på fastigheten själv eller betala för att få denna service. Detsamma gäller den ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Det kan vara smidigt att låta ett företag ta över detta så att man själv kan fokusera företagets verksamhet till kärnverksamheten. Dessutom kan det till och med vara billigare att köpa in tjänsten än att genomföra arbetet själv.

I en intervju till Fastighetstidningen säger ett av de större förvaltningsföretagen i Stockholm att de beräknar att det inte är lönsamt för fastighetsägarna att sköta förvaltningen själv. Besparingen kan uppgå till hela 25-30%. Självklart får man se beräkningen utifrån att företaget kan anses vara partisk i frågan men flera andra förvaltningsföretag i Stockholm visar upp liknande uträkningar.

Orsaken till att det är billigare handlar till stor del om den synergieffekt som dessa företag kan ta del av. Det handlar om inköp av material och maskiner likväl som samarbeten med olika hantverksgrupper. Dessutom kan man lättare samköra större investeringar med andra fastigheter som samma företag förvaltar.

Om det däremot är samma besparingsnivå i andra delar av landet är svårt att säga. Prisnivån i Stockholm skiljer sig rejält mot andra delar av landet. Detta både gällande anlitande av hantverkare, inköp av material och bostadspriser.

Att jämföra är viktigt

I samma artikel visar Fastighetstidningen hur viktigt det är att jämföra och ta in offerter från flera olika företag. De genomförde ett test i västra Sverige och utgav sig för att vara en bostadsrättsförening. Det var då hela 70% i skillnad i pris.

Att jämföra tjänsterna

Även om prisskillnaden är stor så är det viktigaste att se på vad man får för pengarna. Den hårda konkurrensen i storstäderna (där Stockholm är ett typexempel) gör att flera företag lägger sig på en väldigt låg fast avgift. Men då ingår inte heller speciellt många tjänster. Så fort kunden vill ha något utöver gällande avtal tillkommer det avgifter. Därmed kan de billiga fastighetsförvaltarna snart förvandlas till en av de dyraste.

Ett exempel är hur man hanterar reparationer och underhåll. Om det ingår underhåll men inte reparationer är ju risken att företaget slarvar med underhållet. De spar tid på detta samtidigt som de kan ta ut större avgift när något sedan går sönder. Ett sätt att undgå detta är att kräva en startavgift vid reparationer. Exempelvis att reparationer under 5000kr ingår, ungefär som en självrisk för förvaltaren.

Ska man anlita upphandlare?

Att anlita upphandlare när man ska jämföra fastighetsförvaltare är en klar fördel. Detta även om det kostar en hel del. Orsaken är att många fastighetsägare (ex. bostadsrättsföreningar) inte med säkerhet vet vad de egentligen behöver. Därmed har de svårt att be om en tydlig offert på det jobb som behöver göras. Att då ta in en upphandlare innebär att man har en objektiv röst som kan få en översikt över behovet och sedan avgöra vad man vill få offert på från förvaltningsföretagen.

Mer läsning om detta område finns här: www.fastighetsförvaltningstockholm.se.

Undvik oseriösa flyttfirmor i Solna – två tips

9 mar 2017

För den som bor i Solna bör det inte vara några större problem att få tag på en bra flyttfirma. Närheten till Stockholm gör nämligen att utbudet som de boende i Solna kan använda sig av är mycket stort. Förutom det finns en rad olika kranskommuner i närheten där flyttfirmor är baserade. Exempel på dessa är Järfälla och Sundbyberg.

Med ett stort utbud att välja mellan gäller det också att vara lite försiktig innan man anlitar någon. De flesta har nog någon gång hört om någon som fått en saltad faktura eller sitt bohag bestulet. När man anlitar en flyttfirma är det viktigt att det finns ett stort förtroende. Flyttfirman ska troligtvis ju ha hand om några av dina viktigaste ägodelar. En firma man inte riktigt har förtroende för kan göra att hela flytten känns ganska jobbig.

Som tur är finns det en del tips man kan använda sig av för att undvika att anlita en oseriös aktör. De flesta är enkla och går snabbt att utföra.

Stäm av organisationsnumret

Ett tecken på bedrägeri, eller att något helt enkelt inte står rätt till, är om det står ett organisationsnummer på offerten och ett annat på fakturan. När du får offerten – kolla upp organisationsnumret och kolla så att allt verkar vara rimligt. Om du får upp en träff på ett företag i till exempel Skåne, när flyttfirman uppgav sig för att vara baserade i Solna, är det skäl att konfrontera.

Glöm för all del inte att spara offerten – eller åtminstone organisationsnumret (offerten bör sparas ändå). När du sedan får fakturan kan du helt enkelt stämma av numret på offerten mot det på fakturan.

Gör upp om detaljer på förhand

Något som kan leda till missnöje hos både flyttfirma och kund är missförstånd kring hur flytten ska skötas. Kommuners konsumentvägledare runt om i landet, däribland i Solna, får ta emot en hel del klagomål från kunder som haft problem med firman de anlitat. Ofta handlar det just om missförstånd, men det kan även handla om skador på bohaget eller saltade fakturor. Missförstånden kan till exempel handla om hur lång tid flytten ska ta till timpriset, extra avgifter eller det slutliga priset.

Kort sagt är det en bra idé att göra upp alla detaljer noggrant på förhand. Det här kan även göras skriftligt för att vara säker. Är man noggrann med detta löper man en betydligt mindre risk att bli missnöjd med sin flyttfirma och sin flytt på det stora hela.

Kolla upp firmans försäkringar

Seriösa flyttföretag ska ha en så kallad ansvarsförsäkring som täcker skador på bohaget ifall detta skulle ske. Oavsett om firman har försäkring eller inte, kan det vara en bra idé att fotografera de möbler man är riktigt rädd om innan flytten. Om skador skulle ske under flytten, men firman skulle avsäga sig ansvaret, kan bilderna styrka din sida av historien. Det kan även vara en idé att dokumentera möblernas skick skriftligt innan flyttlasset går.

Lycka till med att hitta en bra flyttfirma i Solna!

Vikten för företag att synas på sociala medier

24 feb 2017

Sätten man marknadsför sig på har förändrats enormt mycket sedan sociala medier som Facebook blev populärt. Att sätta upp lappar på lyktstolpar är en metod som står sig slätt jämfört med att synas på internet. Att sätta upp lappar är tidskrävande och når helt enkelt inte lika många människor i förhållande till det arbete man lägger. På Facebook går det snabbt att skapa en sida, bjuda in vänner och kanske få ett par av dem att dela sidan.

Närvaro på internet – samband med storlek på företag

Som exempel valde vi ut stadsdelen Bromma i Stockholm. I Bromma finns flertalet mindre firmor, varav ett par flyttfirmor, till exempel denna. Även en större flyttfirma är baserad här. Skillnaderna mellan den större flyttfirman och den mindre flyttfirman är stora när det kommer till närvaro på sociala medier.

Den stora flyttfirman har några tusen likes på Facebook – de andra två som vi tittat på har inte några likes alls. Faktum är att de inte ens har någon sida. Tilläggas bör dock att den stora firman har en huvudsida, och en annan för deras verksamhet i Stockholm som utgår från Bromma. Den mindre delsidan är ingen fansida, utan bara i form en vanlig användare på Facebook. Således går det inte att gilla eller se antalet gillningar på sidan.

Vad innebär det med närvaro på sociala medier?

Som nämnt ovan är den större flyttfirman i Bromma mycket närvarande på sociala medier. Det här behöver givetvis inte vara orsaken till deras storlek – men visst finns det ett samband. Större firmor verkar, av det lilla underlaget vi tittat på, ha en större närvaro på internet.

Det här gäller givetvis inte bara flyttfirmor. Flyttfirmor är ett exempel på en firmatyp som det finns ganska många av – och som kan vara både stora och små.

Aktiviteten på sidan

Flyttfirman i Bromma som använder Facebook har något sparsam aktivitet på sin sida. Som nämnt tidigare finns det en huvudsida och en delsida som flyttfirman använder för sin verksamhet i Stockholm, som utgår från Bromma. Delsidan har väldigt låg aktivitet. Det senaste inlägget kunde synas sommaren 2015, då en annan sida delades i ett inlägg. Faktum är att aktiviteten var väldigt hög under en kort period – men sedan har det stannat av. 

Huvudsidan har dock mer aktivitet. Här syns regelbundna inlägg med erbjudanden och nyheter. Gillningarna från fansen lyser dock med sin frånvaro. Troligtvis skulle sidan kunna skriva mer intressanta inlägg som kommunicerar med dem som gillar sidan. Just att kommunicera med sina följare är något som många kunniga trycker på.

Samtidigt finns en del andra regler att förhålla sig till. Till exempel bör man inte posta allt för mycket. Följarna kan då se det som lite spammigt. De flesta vill ha ett intressant flöde på sina sociala medier. Om en firma då matar ut inlägg som alla liknar varandra, kan det hända att folk börjar avfölja istället.

God redovisningssed - vad är det egentligen?

20 feb 2017

Alla näringsidkare som ska redovisa sin verksamhet ska upprätta en redovisning som följer så kallad god redovisningssed. Det innebär kortfattat att följa lagen om vad som är ett godkänt sätt att redovisa på. Det kan man läsa mer om i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Det handlar bland annat om att sköta sin redovisning och arkivering löpande, att ha koll på uppställningsformer och upplysningar i sin årsredovisning.

Man kan säga att god redovisningssed är en praxis en sorts norm som alla som är skyldiga att föra bokföring ska hålla sig till. Det finns ett citat ur den svenska Bokföringslagen (BFL) som beskriver en god redovisningsed så här "En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga." Men Bokföringslagen innehåller inga praktiska detaljer om exakt hur bokföring och redovisning ska gå till, därför behövs dessa allmänna regler för att normerna ska gå att styras upp och bli överskådliga.

Olika normer beroende på bransch

Beroende på vilken bransch du är aktiv i ställs olika krav för att leva upp till denna praxis. Det kan också skilja i praxis beroende på hur stor företaget är. Det är såklart skillnad på ett stort aktiebolag med många anställda runt om i världen och en liten enskild firma där kanske en enskild företagare arbetar ensam i Sverige.

För att få veta mer om vad som gäller för “god redovisningsed” för just ditt företag kan du hämta ledning ur tidigare nämnda Bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL) och hos olika myndigheter som Skatteverket, Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden, Föreningen för auktoriserade revisorer och Rådet för finansiell rapportering.

Man kan säga att dessa är normgivande organ och vad de normgivande organen har att säga om god redovisningsed spelar stor roll för praxis, alltså vad som räknas som norm för vad som ska gälla.

Praxis som förändrats genom åren

I mitten av 1970-talet infördes det här begreppet god redovisningsed i Bokföringslagen och den fick sedan en annan innebörd i Årsredovisningslagen under 1999. I slutänden är det ändå högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen som avgör vad innebörden av vad god redovisningsed ska vara.

Bokföringsnämnden har i grunden det största ansvaret för att utveckla praxis för god redovisningssed. Nämnden ska helt enkelt se till att den goda seden utvecklas åt rätt håll. Det betyder bland annat att den här nämnden är skyldig enligt lag att arbeta fram uttalanden som kan vägleda företag och företagare i frågor och redovisning.

Myndigheten finansinspektionen har på ett motsvarande sätt ett ansvar för att arbeta med vägledande praxis för finansiella företag.

En god redovisningsed anses generellt vara av stor vikt. Inom årsredovisningslagen står begreppet “god redovisningssed” som en av tre regler som ligger till grund för en redovisning. De andra två regler som ligger till grund är “överskådlighet” och att ge en så kallad “rättvisande bild”.

Har du flera frågor om god redovisningssed eller behöver du hjälp? Kontakta en kompetent byrå? 

Mattvätt är nyckeln till en inbjudande lokal i Stockholm

24 jan 2017

Oavsett om man driver en restaurang eller ett företag så handlar mycket om att se till att lokalen är fräsch och inbjudande för de gäster och de kunder som man har. För en restaurang blir detta extra viktigt då gästerna där är beroende av att känna att de får en perfekt service, bra mat och en härlig atmosfär; man betalar ju trots allt för allt detta, eller hur?

Här ligger alltså design, interiör och annat i krögarens bästa och här handlar det om allt ifrån val av dukar, gardiner och lampor – saker som ger restaurangen det där lilla extra. I detta så finns det också en lite bortglömd detalj som handlar om var du sätter ner dina fötter; nämligen golvet. Ett kalt golv smittar nämligen av sig på övriga delar och och kan förvandla en i övrigt trevlig restaurang till ett sterilt och trist ställe. Här måste man således använda sig av mattor och i Stockholm har detta blivit en väldigt stor industri. Där har nämligen företag inom tvättbranschen sett till att fylla ett stort behov genom att kombinera sin egentliga verksamhet – tvätt – med just mattor.

Det handlar här om att man erbjuder sina kunder ett koncept kallat mattvätt. Mattvätt handlar i Stockholm inte bara om just mattvätt; det handlar även om att man som kund hyr sina mattor av tvättföretaget. En restaurang i Stockholm äger alltså inte på egen hand sina mattor; man hyr dessa i formen av mattvätt och det fina med detta är att företaget tack vare mattvätt alltid har tillgång till rena, fräscha mattor. I mattvätt så får man nämligen sina mattor levererade på överenskommen veckodag som kan anpassas helt efter sina egna behov. En större restaurang i Stockholm kanske ser att få sin mattvätt under fler dagar än vad ett mindre företag är i behov av och denna flexibilitet är också en starkt bidragande orsak till varför mattvätt används så frekvent i Stockholm.

Mattvätt är lönsamt i Stockholm

Genom detta så slipper man som företagare på egen hand ordna med tvätt, man slipper ha ett slags lager av mattor och man kan hela tiden fokusera på det väsentliga; nämligen att få sina kunder och gäster att känna sig välkomna. Här spelar det heller ingen roll om det handlar om en restaurang eller en större butikskedja; alla behöver mattor och detta inte enbart av de estetiska skäl vi nämnde ovan. Mattor skyddar nämligen golven och ser till att det blir renare inomhus; mattvätt är således viktigt även sett ur den aspekten och här får man alltså säga att de tvätterier i Stockholm som erbjuder denna tjänst verkligen har hittat en lönsam nisch.

Att helt förfina ett koncept så att det både gynnar sin egen och någon annans verksamhet är verkligen inte det lättaste och här får man säga att mattvätt är ett typiskt exempel på hur man gör när man tänker utanför den box som det så ofta talas om. Vi får här – för andra företagares bästa – hoppas att mattvätt sprider sig från Stockholm till andra delar av landet.

Företaget Kvicktvätt erbjuder mattvätt och relaterade tjänster. 

Nytt företag? Anlita en redovisningsbyrå!

27 nov 2016

Att många i Sverige sitter inne på dels goda ideér och dels på yrkeskunskap gör att ett eget företagande ofta fungerar som en dröm. Det vill säga; man kanske är en snickare i Malmö och jobbar åt en större entreprenör, men tycker dels att lönen är dålig, att man får trista arbetsuppgifter och att de kunder man gjort jobb hos ständigt återkommer. Något som gör att man när en dröm kring att slå sig fri, bli oberoende och starta en egen firma som snickare och på så sätt bestämma mer på egen hand.

Detta oavsett bransch och stad – snickare och Malmö kan med lätthet bytas ut mot skribent i Karlstad eller elektriker i Kiruna. Att förverkliga sig själv och sjösätta sina drömmar om ett eget företagande är något som rekommenderas.

Dock; här måste vi höja ett varningen finger gällande att driva sitt eget företag. Detta gäller tiden som det kommer att kräva. Vad menar vi här – en snickare i Malmö vill väl ha så många jobb som möjligt och få större lönsamhet? Givetvis, men den tid vi talar om kommer han inte primärt att lägga på att renovera hos privatpersoner i Malmö – den kommer att läggas på väldigt mycket pappersarbete.

Oavsett vilket område man är verksam inom så måste man sköta sin redovisning och man måste sköta denna korrekt – gör man inte det så riskerar man dels näringsförbud och dels också höga böter och i vissa fall fängelse. Kort sagt; skatter och moms måste betalas, bokslut göras och till det så ska även exempelvis lönehantering och fakturering adderas. Detta tar dels tid att sätta sig in i och dels så är det svårt – en snickare i Malmö har sällan den nödvändiga kunskap som krävs och riskerar därmed att gå miste om värdefulla uppdrag då för mycket av tiden läggs på just denna del av verksamheten. 

Lösningen? Att anlita en redovisningsbyrå som partner. En redovisningsbyrå är specialist på just dessa frågor (på samma sätt som nämnde snickare är inom sin gebit) och det kostar heller inte så mycket pengar att anlita en sådan. Nej, pengarna man lägger på en redovisningsbyrå är att anse som en ren investering som har potential att ta ditt företag till nästa nivå och detta utan att du bryter mot några lagar längs vägen.

Kort sagt; starta gärna eget, gör verklighet av dina drömmar – men gör det med en redovisningsbyrå vid din sida. Den resa du står inför att göra kräver en trygg medresenär i form av en redovisningsbyrå för att kunna pågå så lång tid som möjligt.

Läs mer här: www.redovisningsbyråmalmö.biz.

 

← Äldre inlägg

 

 

 

Välkommen

Välkommen till Fusion av bolag - en informationssida om juridik, ekonomi och företagande. Här kommer vi att behandla det mesta inom dessa ämnesområden. Vi begränsar oss således inte till affärsjuridik, till exempel, utan har ett betydligt bredare anslag än så.

Vi som skriver i bloggen har lång juridisk och/eller ekonomiskt erfarenhet så räkna med intressanta och initierade texter.

Trevlig - och lärorik - läsning!